1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Cài đặt
 5. Vị trí phục vụ SPA

Vị trí phục vụ SPA

1. Tạo phòng

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Cài đặt chung –> Vị trí phục vụ
 • B2: Tạo phòng mới : Điền tên phòng –> chọn Tạo phòng

 

2. Tạo thêm bàn

 • B1: điền nội dung vào phần Tên bàn, Mô tả–> chọn Lưu thông tin

Kết quả hiển thị tạo bàn thành công

3. Chỉnh sửa vị trí phục vụ

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Cài đặt chung –> Vị trí phục vụ
 • B2: Tìm kiếm và chỉnh sửa 1 bàn

 • B3: Chỉnh sửa thông tin của bàn


Kết quả sau khi chỉnh sửa bàn

Ghi chú: bàn 111 đã được chỉnh sửa thành bàn 311

4. Xóa vị trí phục vụ

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Cài đặt chung –> Vị trí phục vụ
 • B2: Tìm kiếm và xóa 1 bàn theo yêu cầu

 • B3: Bấm vào nút Đồng ý để xóa bàn

Kết quả sau khi đã xóa 1 bàn thành công

Ghi chú: Bàn 211 đã được xóa bỏ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?