1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm & quản lý đơn vị sản phẩm

Thêm & quản lý đơn vị sản phẩm

1. Thêm đơn vị sản phẩm

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Sản phẩm –> Đơn vị
 • B2: Chọn Thêm đơn vị
 • B3: Điền thông tin để thêm đơn vị

Kiểm tra kết quả sau khi thêm đơn vị sản phẩm

2. Chỉnh sửa đơn vị sản phẩm

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Sản phẩm –> Đơn vị
 • B2: Tìm kiếm và chọn đơn vị sản phẩm cần chỉnh sửa

 • B3: Điền thông tin cần sửa

 

Kết quả sau khi chỉnh sửa thành công

Ghi chú: Đơn vị gam đã được sửa thành chai

3. Xóa đơn vị sản phẩm

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Sản phẩm –> Đơn vị
 • B2: Tìm kiếm và chọn đơn vị sản phẩm cần xóa

 • B3: Chọn nút Đồng ý để xác nhận xóa

Kết quả sau khi xóa thành công

Ghi chú: Đơn vị lọ đã được xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?