1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Lịch hẹn
 5. Tạo lịch hẹn mới

Tạo lịch hẹn mới

1. Thêm lịch hẹn dịch vụ đơn

 • B1: Truy cập : Lịch hẹn –> Đặt lịch

 • B2: Điền thông tin vào phần đặt lịch

Lưu ý:

 1. Nếu đặt lịch cho khách hàng cũ thì tìm kiếm khách hàng.
 2. Nếu đặt lịch cho khách hàng mới thì nhập đầy đủ thông tin khách hàng.
 • B3: Bấm chọn nút thêm lịch hẹn để hoàn thành

Kết quả sau khi thêm lịch hẹn thành công

2. Các bước chỉnh sửa lịch hẹn dịch vụ đơn

 • B1: Truy cập : Lịch hẹn
 • B2: Tìm kiếm 1 lịch hẹn cần chỉnh sửa

 • B3: Chỉnh sửa thông tin cần thay đổi
 • B4: Bấm chọn nút Sửa lịch hẹn


Kết quả sau khi chỉnh sửa lịch hẹn xong

Ghi chú

 • Số điện thoại được chỉnh sửa từ 0989999222 thành 0347889234.
 • Gói dịch vụ được sửa từ Triệt lông thành phun xăm môi.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?