1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Nhân viên
 5. Thêm & quản lý phòng ban

Thêm & quản lý phòng ban

1. Thêm phòng ban

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Phòng ban
 • B2: Chọn nút Thêm phòng ban

 • B3: Điền thông tin cho phòng ban–> Bấm chọn nút Lưu thông tin

Kiểm tra kết quả thêm phòng ban thành công

2. Chỉnh sửa phòng ban

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Phòng ban
 • B2: Tìm kiếm phòng ban cần sửa và bấm nút sửa

 • B3: Điền thông tin cần chỉnh sửa

Kết quả sau khi đã sửa thành công

Ghi chú: Chúng tôi đã sửa phòng kinh doanh thành phòng phục vụ

3. Xóa phòng ban

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Phòng ban
 • B2: Tìm kiếm nhân viên cần xóa bỏ và bấm nút xóa

 • B3: Bấm nút Đồng ý để xóa bỏ

Kết quả sau khi xóa thành công

Ghi chú: Phòng ban Vệ sinh đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?