1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Báo cáo
  5. Báo cáo lịch hẹn

Báo cáo lịch hẹn

  • Cách 1: Truy cập Lịch hẹn –> Thống kê


Kết quả hiển thị thành công như sau

  • Cách 2: Truy cập Báo cáo –> Lịch hẹn

Kết quả hiển thị thành công như sau

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?