1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Hoá đơn
  5. Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn

1. Danh sách hóa đơn

  • B1: Truy cập: Thu ngân –> Danh sách hóa đơn

Lưu ý: Quý khách có thể bấm vào các nút dưới đây để thanh toán, trả nợ, hủy hóa đơn

Chú ý: Khi quý khách bấm vào nút Hủy thì quý khách không thể thực hiện chức năng thanh toán, trả nợ đối với hóa đơn

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?