1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa
  4. Hoá đơn
  5. Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn

1. Danh sách hóa đơn

  • B1: Truy cập: Thu ngân –> Danh sách hóa đơn

Lưu ý: Quý khách có thể bấm vào các nút dưới đây để thanh toán, trả nợ, hủy hóa đơn

Chú ý: Khi quý khách bấm vào nút Hủy thì quý khách không thể thực hiện chức năng thanh toán, trả nợ đối với hóa đơn

How can we help?