1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm & quản lý nhãn hiệu sản phẩm

Thêm & quản lý nhãn hiệu sản phẩm

1. Thêm nhãn hiệu sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –>Sản phẩm –> Nhãn hiệu
 • B2: Chọn nút Thêm nhãn hiệu

 • B3: Điền thông tin cho nhãn hiệu

Kết quả sau khi thêm nhãn hiệu thành công

2. Chỉnh sửa nhãn hiệu sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –>Sản phẩm –> Nhãn hiệu
 • B2: Tìm kiếm và chỉnh sửa nhãn hiệu

 • B3: Chỉnh sửa thông tin trong nhóm

  Kết quả sau khi chỉnh sửa nhóm

Ghi chú: Nhóm DOCTOR MAGIC đã được chỉnh sửa thành Clinique.

3. Xoá nhãn hiệu sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –>Sản phẩm –> Nhãn hiệu
 • B2: Tìm kiếm nhóm để xóa và xóa nhóm

 • B3: Bấm vào nút Đồng ý để xác nhận xóa


Kết quả sau khi xóa thành công

Ghi chú: Nhóm Clinique. đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?