1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa
  4. Kho hàng
  5. Xuất kho sản phẩm

Xuất kho sản phẩm

  • B1: Truy cập: Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng
  • B2: Bấm chọn nút Xuất kho

  • B3: Điền thông tin vào phần xuất kho

  • B4: Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Kiểm tra kết quả sau khi xuất kho thành công.

Ghi chú : Sản phẩm Tắm trắng Nhật Bản đã được xuất kho thành công. Số lượng sản phẩm giảm từ 128 xuống còn 118.

How can we help?