1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm & quản lý nhà cung cấp

Thêm & quản lý nhà cung cấp

1. Thêm nhà cung cấp sản phẩm

 • B1: Truy cập Cài đặt –>Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý nhà cung cấp –> Thêm nhà cung cấp.
 • B2: Điền thông tin nhà cung cấp –> Bấm chọn nút Lưu thông tin

Kiểm tra kết quả thêm nhà cung cấp

2. Chỉnh sửa nhà cung cấp

 • B1: Truy cập Cài đặt–> Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý nhà cung cấp
 • B2: Tìm kiếm nhà cung cấp cần sửa và chọn vào biểu tượng nút Chỉnh sửa

 • B3: Chỉnh sửa thông tin tại đây –> Bấm chọn nút Lưu thông tin

Kết quả sau khi đã chỉnh sửa

Ghi chú: Tên nhà cung cấp đã được thay đổi từ Sao Mai thành Ánh dương

3. Xóa nhà cung cấp

 • B1: Truy cập Cài đặt–> Dịch vụ & sản phẩm –> quản lý nhà cung cấp
 • B2: Tìm kiếm nhà cung cấp cần xóa và chọn vào biểu tượng nút xóa

 • B3: Bấm chọn nút Đồng ý để xóa bỏ


Kết quả sau khi xóa thành công nhà cung cấp

Lưu ý: Nhà cung cấp Sao Mai đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?