1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Bắt đầu
  5. Đăng nhập nhân viên

Đăng nhập nhân viên

Truy cập vào link đã khởi tạo –> Điền thông tin vào form –> Đăng nhập

Lưu ý: Nhân viên sẽ đăng nhập bằng đường dẫn do chủ spa cung cấp.
Để lấy đường dẫn, vui lòng xem lại bài viết Đăng nhập dành cho chủ SPA

Sau khi đăng nhập thành công, kết quả hiển thị như sau

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?