1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Kho hàng
  5. Quản lý kho hàng

Quản lý kho hàng

1. Quản lý kho hàng

  • Truy cập: Cài đặt –>Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng

Lưu ý: Quý khách có thể bấm vào từng mục Còn hàng, sắp hết, hết hàng, bị âm để xem chi tiết từng mục.

2. Xem lịch sử nhập xuất từng sản phẩm

  • B1: Truy cập: Cài đặt–>Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng
  • B2: Tìm kiếm sản phẩm cần xem và bấm vào nút Lịch sử nhập xuất


Kết quả sau khi bấm vào nút Lịch sử nhập xuất

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?