1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Nhân viên
 5. Thêm nhân viên

Thêm nhân viên

1. Thêm nhân viên

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Thêm nhân viên
 • B2: Điền thông tin cho nhân viên

 • B3: Bấm vào mục Tải lên thư viện

 • B4: Tải ảnh từ máy tính lên

 • B5: chọn vào nút Tải lên thư viện

 • B6: Bấm chọn nút Lưu thông tin

Kiểm tra sau khi đã thêm nhân viên thành công

2. Chỉnh sửa thông tin nhân viên

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên
 • B2: Tìm kiếm nhân viên cần sửa và bấm vào biểu tượng sửa
 • Nếu muốn thay đổi mật khẩu hãy nhập vào ô mật khẩu để áp dụng

 • B3: Điền thông tin cần chỉnh sửa

 • B4: chọn nút Lưu thông tin để lưu lại thông tin cần sửa

Ghi chú: Nhân viên Nguyễn Thị B đã được sửa thành Nguyễn Thị Hải

3. Xóa thông tin nhân viên

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên
 • B2: Tìm kiếm nhân viên cần xóa và bấm vào biểu tượng xóa

 • B3: Chọn nút Đồng ý để xóa.

Kết quả sau khi xóa thành công

Ghi chú: Nhân viên Vũ Thị B đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?