1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Cài đặt
  5. Khách hàng

Khách hàng

1. Cài đặt điểm khách hàng

B1: Chọn Cài đặt –> Khách hàng
B2: Điền thông tin vào khung màu đỏ

B3: Bấm chọn nút Lưu thông tin

2. Cài đặt nguồn khách hàng

B1: Chọn Cài đặt –> Khách hàng
B2: Thêm tất cả nguồn khách hàng đến với SPA của chúng ta như hình

B3: Bấm Lưu thông tin

3. Cài đặt hạng khách hàng

B1: Chọn Cài đặt –> Khách hàng
B2: Phân loại hạng khách hàng theo hướng dẫn trong ảnh

B3: Bấm Lưu thông tin

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?