1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Bắt đầu
  5. Đăng nhập tài khoản chủ shop

Đăng nhập tài khoản chủ shop

1. Đăng nhập tài khoản.

  1. Truy cập vào link website của quý khách > viết thêm /admin.
  2. ví dụ : abc.mywebvietnam.net/admin.

  3. Bấm chọn: Đăng nhập chủ shop.
  4. Điền thông tin tài khoản đăng nhập > bấm nút Đăng nhập để hoàn thành.
  5. Lưu ý: Tài khoản của quý khách để đăng nhập vào website là tài khoản mà quý khách đã nhập sau khi tạo website thành công.

Was this article helpful to you? Yes 1 No

How can we help?