1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Đơn hàng
 5. Thêm và quản lý đơn hàng

Thêm và quản lý đơn hàng

1. Tạo đơn hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Đơn hàng > Tạo đơn hàng.
 2. Chọn 1 sản phẩm cần mua > điền thông tin đầy đủ cho đơn hàng.
 3. Bấm vào nút Hoàn tất & Thêm đơn hàng để hoàn thành.

2. Xác nhận đơn hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Đơn hàng.
 2. Chọn 1 đơn hàng muốn xác nhận, bấm vào nút Xác nhận đã thanh toán. 
 3. Bấm vào nút: Xác nhận đơn hàng > Báo đang gửi đi > Báo đã nhận hàng.

3. Hủy đơn hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Đơn hàng.
 2. Chọn 1 đơn hàng muốn xác nhận, bấm vào nút Hủy bỏ đơn hàng.

Lưu ý:

– Bắt buộc phải chọn 1 sản phẩm thì mới tạo được đơn hàng.

– Phải điền tên khách hàng để tạo đơn.

4. Chỉnh sửa  đơn hàng

Lưu ý: Chỉ chỉnh sửa được với những đơn hàng chưa xác nhận.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn Đơn hàng > bấm vào đơn hàng muốn sửa.
 2. Chỉnh sửa thông tin đơn hàng > bấm nút > Cập nhật đơn hàng.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?