1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Hướng dẫn tuỳ biến giao diện

Hướng dẫn tuỳ biến giao diện

1. Thêm khối hiển thị sản phẩm

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Chọn Thêm thuộc tính mới > Hiển thị sản phẩm.
 4. Bấm chọn khối Hiển thị sản phẩm vừa thêm > điền thông tin và chọn các mục đã có sẵn > bấm Cập nhật.

2. Thêm khối hiển thị tin tức

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > Tùy biến.
 3. Chọn Thêm thuộc tính mới > Hiển thị bài viết.
 4. Bấm chọn khối Hiển thị bài viết vừa thêm > điền thông tin > chọn các mục đã có sẵn > Bấm Cập nhật.

3. Thêm khối hiển thị hình ảnh

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Chọn Thêm thuộc tính mới > Hình ảnh đơn.
 4. Bấm chọn khối Hình ảnh đơn vừa thêm > tải ảnh lên > điền thông tin > chọn các mục đã có sẵn > Bấm Cập nhật.

4. Thêm khối hiển thị đối tác

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Chọn Thêm thuộc tính mới > Đối tác liên kết.
 4. Bấm chọn khối Đối tác liên kết vừa thêm > Bấm chọn Thêm đối tác > Tải ảnh lên > điền thông tin và chọn các mục đã có sẵn.
 5. Bấm vào nút Cập nhật để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?